Timpul.md

Actualitate 25 Octombrie 2016 | 17:10

13 ani de detenție în cazul dosarului Violurilor de la Internatul Psihoneurologic de la Bălți

Medi­cul Sta­ni­slav Flo­rea, acu­zat de 16 bene­fi­ci­are ale Inter­na­tu­lui Psi­ho­ne­u­ro­lo­gic de la Bălți de viol, a fost con­dam­nat în prima instanță la 13 ani de deten­ție. Însă, incul­pa­tul va rămâne, deo­cam­dată, în liber­tate, hotă­rârea fiind cu drept de atac la Cur­tea de Apel.

Acest caz a apă­rut în aten­ția publică în febru­a­rie 2013, când o bene­fi­ci­ară a inter­na­tu­lui și-a sunat rudele, anunțându-le că a fost vio­lată.

Atunci, la faţa locu­lui, s-a depla­sat gru­pul ope­ra­tiv al Comi­sa­ri­a­tu­lui de poli­ție și pro­cu­rori din Bălți, recep­ționând plân­ge­rea vic­ti­mei, care a anun­țat că ar fi fost vio­lată de medi­cul care o tra­tează. Fiind supusă unei exper­tize psi­hia­trice, femeia a fost cali­fi­cată ca fiind res­pon­sa­bilă, fapt care a ser­vit drept temei pen­tru ini­ți­e­rea unei cauze penale în baza art. 171 Cod Penal al R. Mol­dova „Viol”. Ulte­rior, în tim­pul inves­ti­ga­ți­i­lor, au fost iden­ti­fi­cate și alte vic­time, în total, 16.

Amin­tim că, pe 28 febru­a­rie 2013, a fost por­nită cauza penală de învi­nu­ire a lui Sta­ni­slav Flo­rea, con­form art. 171, alin 2 (a) CP (vio­lul săvâr­șit de către o per­soană care ante­rior a săvâr­șit un viol) şi art. 172 alin. 1 CP (acţiuni vio­lente cu carac­ter sexual). 16 bene­fi­ci­are ale inter­na­tu­lui îl acuză pe medi­cul tera­peut de viol. 

zdg.md

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus