Timpul.md

Actualitate 8 Decembrie 2017 | 06:03

CEC n-a utilizat 4,3 mln de lei pentru bunuri și servicii la alegerile prezidențiale din 2016

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 29 noiembrie, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale (CEC) pentru anul 2016.

Misiunea de audit asupra situațiilor financiare consolidate ale CEC aferente exercițiului bugetar 2016 a analizat și a evaluat caracteristicile datelor contabile, care trebuie să ofere o imagine fidelă și corectă, fără să conțină erori semnificative, precum și efecte ale acestora. De asemenea managerul CEC este responsabil de implementarea unui sistem de management financiar și control intern eficient și care să asigure buna guvernare a finanțelor publice.

Ca urmare a verificărilor efectuate, auditul relevă prezența unor deficiențe determinate de nerespectarea prevederilor legale aferente domeniilor retribuirii muncii, achizițiilor publice, gestionării patrimoniului, ținerii evidenței contabile și raportării financiare în sistemul bugetar, care denaturează situațiile financiare consolidate la 31 decembrie 2016. Aceste deficiențe au generat:

- executarea cheltuielilor pentru exercițiul bugetar 2016 la nivel de 86,1% (126,03 mln lei) din bugetul precizat de 146,46 mln lei, nefiind valorificate alocații în sumă de 20,43 mln lei;

- neînregistrarea în evidența contabilă a unui imobil în valoare de 0,8 mln lei și a terenului aferent acestuia - de 5,9 mln lei, precum și neajustarea valorii clădirii administrative, care în evidența contabilă este diminuată cu 6,8 mln lei;

- neînregistrarea în evidența contabilă a valorii softului TI SIAS „Alegeri” și a altor active materiale transmise cu titlu gratuit în sumă de 6,4 mln lei;

- neînregistrarea și neraportarea veniturilor și cheltuielilor în sumă de 1,6 mln lei acordate de partenerii externi pentru campania de informare și educație civică a cetățenilor pentru alegerile prezidențiale din 30.10.2016;

- inventarierea neconformă a elementelor de activ și a obligațiilor financiare, precum și neevaluarea situației reale a elementelor patrimoniale, auditul constatând lipsuri de bunuri materiale în sumă de 50,9 mii lei și surplusuri în sumă de 35,0 mii lei;

- executarea cheltuielilor în sumă de 0,8 mln lei, aferente retribuirii muncii personalului pentru munca prestată peste durata zilnică maximă în lipsa reglementărilor interne;

- estimarea și planificarea neconformă a necesităților achizițiilor de bunuri și servicii a dus la nevalorificarea a 6,2 mln lei sau 40,2% din bugetul precizat de 15,2 mln lei, inclusiv 4,3 mln lei alocații neutilizate pentru procurări de bunuri și servicii pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale din 30.10.2016;

- necontabilizarea activelor nemateriale în sumă de 2,2 mln lei la contul „Active nemateriale”, precum și necalcularea amortizării acestora în sumă de 0,5 mln lei.

Prin prisma competențelor şi responsabilităților ce revin CEC în calitate de executor de buget, auditul public extern în baza activităților desfășurate şi a probelor de audit colectate, oferă opinie de audit cu rezerve pentru Rapoartele financiare consolidate la data de 31 decembrie 2016 și prezentate Ministerului Finanțelor.

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus