Timpul.md

Actualitate 24 Martie 2017 | 12:58

Deputații au refuzat să audieze conducerea ANRE privind majorarea tarifelor

Depu­ta­ții au refu­zat să audie­ze astăzi în Par­la­ment con­du­ce­rea Agen­ți­ei Națio­na­le pen­tru Regle­men­ta­re în Ener­ge­ti­că (ANRE) la subiec­tul majo­ra­rea tari­fe­lor la ener­gia elec­tri­că și la cea ter­mi­că. Din cei 78 de ale­și ai popo­ru­lui pre­zen­ți în ple­nul legi­sla­ti­vu­lui, doar 32 au votat pen­tru a invi­ta repre­zen­tan­ții ANRE la tri­bu­na Par­la­men­tu­lui, alți 36 însă s-au pro­nun­țat împo­tri­vă.

În ședin­ța din 17 mar­tie curent, Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ție al ANRE a apro­bat tari­fe noi:

– la ener­gia elec­tri­că fur­ni­za­tă la tari­fe regle­men­ta­te de către Î.C.S. „Gas Natu­ral Feno­sa” S.R.L:

199 bani/kWh pen­tru con­su­ma­to­rii fina­li ale căror insta­la­ții sunt racor­da­te la rețe­le­le elec­tri­ce de dis­tri­bu­ție de ten­siu­ne joa­să (0,4 kV);
182 bani/kWh pen­tru con­su­ma­to­rii ale căror insta­la­ții sunt racor­da­te la rețe­le­le elec­tri­ce de dis­tri­bu­ție de ten­siu­ne medie (6 – 10 kV).
Direc­to­rul ANRE, Ser­giu Cio­ba­nu, a decla­rat că la sta­bi­li­rea nou­lui tarif au fost lua­te în con­si­de­ra­re devi­e­ri­le finan­ci­a­re ale com­pa­niei.

– la ener­gia elec­tri­că fur­ni­za­tă la tari­fe regle­men­ta­te de către S.A. ,,Fur­ni­za­rea Ener­gi­ei Elec­tri­ce Nord”:

184 bani/kWh pen­tru con­su­ma­to­rii fina­li ale căror insta­la­ții sunt racor­da­te la rețe­le­le elec­tri­ce de dis­tri­bu­ție de ten­siu­ne medie (6 – 10 kV) ale S.A. „RED Nord”;
212 bani/kWh pen­tru con­su­ma­to­rii fina­li ale căror insta­la­ții sunt racor­da­te la rețe­le­le elec­tri­ce de dis­tri­bu­ție de ten­siu­ne joa­să (0,4 kV) ale S.A. „RED Nord”;
201 bani/kWh pen­tru con­su­ma­to­rii fina­li ale căror insta­la­ții sunt racor­da­te la rețe­le­le elec­tri­ce de dis­tri­bu­ție de ten­siu­ne medie (6 – 10 kV) ale S.A. „RED Nord-Vest”;
225 bani/kWh pen­tru con­su­ma­to­rii fina­li ale căror insta­la­ții sunt racor­da­te la rețe­le­le elec­tri­ce de dis­tri­bu­ție de ten­siu­ne joa­să (0,4 kV) ale S.A. „RED Nord-Vest”.
De ase­me­nea, Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ție ANRE a apro­bat pre­țul pen­tru ener­gia elec­tri­că pro­du­să de S.A. „CET- Nord” de 170 bani/kWh.

Tot­o­da­tă, pen­tru ener­gia ter­mi­că livra­tă con­su­ma­to­ri­lor, Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ție ANRE a sta­bi­lit pen­tru anul 2017 urmă­toa­re­le tari­fe:

1 122 lei/Gcal, tari­ful de livra­re a ener­gi­ei ter­mi­ce con­su­ma­to­ri­lor de către S.A. „Ter­mo­e­lec­tri­ca”;
1 220 lei/Gcal, ener­gia ter­mi­că livra­tă con­su­ma­to­ri­lor către S.A. „CET- Nord”.
 
ZdG.md

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus