Timpul.md

Actualitate 7 Iulie 2016 | 09:47

ZDG: Cariera, averea și dosarele Adrianei Bețișor

Adri­ana Beţi­şor, pro­cu­rora care, la 30 de ani încă neîm­pli­niţi, a reu­şit cea mai răsu­nă­toare con­dam­nare din isto­ria R. Mol­dova, a ajuns în vizorul Ziarului de Gardă care a realizat o investigație despre cariera, averea și dosarele procuroarei.

Din investigație aflăm că Bețișor are un un stagiu de cinci ani în Procuratura Anticorupție, ea ajunge să gestioneze dosare de rezonanță. În 2012, ea a condus grupul de procurori care au efectuat percheziții în oficiile unor firme din rețeaua omului de afaceri Veaceslav Platon. În 2013 a gestionat dosarul penal pe numele fostului ministru al Culturii, Boris Focșa, suspectat de vânzarea ilegală a unor monumente istorice. Au urmat fraudele din sistemul bancar, cele mai importante dosare revenindu-i Adrianei Bețișor, inclusiv cele în care sunt vizați fostul premier Vlad Filat și primarul de Orhei, Ilan Shor. Până în 2015 Bețișor trăiește modest, declarând doar veniturile salariale, se arată în articol. În 2015, s-a căsătorit cu Dumitru Șubin, șef interimar al Direcției Antifraudă la FISC. La nuntă, cei doi soți funcționari au adunat nu mai puțin de un milion de lei, iar acuzatoarea de stat a intrat în posesia unui automobil nou, potrivit ZDG. Un detaliu curios e că soțul Adrianei Bețișor ajunge în funcția de șef al Direcției antifraudă după ce fostul șef este reținut de CNA și Procuratura Anticorupție pentru luare de mită, iar din grupul de lucru care a gestionat cazul a făcut partea și Adriana Bețișor.

De asemenea în investigație este prezent un document de admitere la INJ. După absol­vire a Uni­ver­si­ta­ți de Stat din Mol­dova, a can­di­dat pen­tru un loc la INJ. În pro­ce­sul de admi­tere, la proba eli­mi­na­to­rie, aceasta obţi­nea 62 de puncte şi, res­pec­tiv, nota 6,2, fiind pe locul 33 din 146 de can­di­daţi la admi­tere în cadrul INJ, în timp ce punc­ta­jul cel mai înalt, 9,9, îl obţi­nuse Maxim Motînga, ulte­rior anga­jat în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii sect. Râş­cani din Chi­şi­nău. Totuşi, la proba orală, Beţi­şor s-a des­cur­cat mai bine (….), ast­fel că s-a regă­sit în ordi­nul INJ din 28 sep­tem­brie 2009 prin­tre cele 30 de per­soane care-şi doreau să devină pro­cu­rori, admise la stu­dii, pen­tru 18 luni.

La aproape doi ani de la numi­rea în fun­cţie, pe 27 mar­tie 2013, pe numele Adri­a­nei Beţi­şor a fost inten­tată o pro­ce­dură dis­ci­pli­nară, în teme­iul art. 61 din Legea cu pri­vire la Pro­cu­ra­tură, „pen­tru înde­pli­ni­rea neco­res­pun­ză­toare a obli­ga­ţi­i­lor de ser­vi­ciu în cadrul con­du­ce­rii mai mul­tor cauze penale, nea­si­gu­rând res­pec­ta­rea ter­me­nu­lui rezo­na­bil al urmă­ri­rii penale”.Doar că, potri­vit hotă­rârii Cole­gi­u­lui dis­ci­pli­nar din 10 iunie 2013, „argu­men­tele evo­cate în actul de con­trol nu s-au con­sta­tat, motiv pen­tru care pro­ce­dura dis­ci­pli­nară în pri­vinţa Adri­a­nei Beţi­şor a fost înche­iată din lipsa teme­iu­lui de tra­gere la răs­pun­dere dis­ci­pli­nară”.
Adriana Bețișor în octom­brie 2014, a ajuns în atenţia mem­bri­lor Comi­siei Naţio­nale de Inte­gri­tate (CNI) după ce un cetă­ţean, Vla­di­mir Ţur­can, a sesi­zat insti­tu­ţia, menţionând că aceasta nu ar fi indi­cat în decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pen­tru 2013 „careva con­turi ban­care şi bonuri patri­mo­ni­ale”. Doar că, veri­fi­că­rile efec­tu­ate de mem­brii CNI nu au demon­strat diver­genţe impor­tante între bunu­rile decla­rate şi cele deţi­nute de pro­cu­rora Beţi­şor.

Adri­ana Beţi­şor a ges­tio­nat şi dosa­rul „Cara­vita”, firmă afi­li­ată lui Filat prin inter­me­diul lui Ion Rusu, cum­na­tul şi naşul său. În noiem­brie 2015, într-un dosar care, la fel, s-a desfă­şu­rat cu uşile închise, Rusu a fost con­dam­nat la 5 ani de închi­soare cu exe­cu­tare. În mar­tie 2016, Cur­tea de Apel Chi­şi­nău menţi­nea con­dam­na­rea emisă pe numele lui Ion Rusu.

investigația completă o găsiți aiciPe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus