Timpul.md

Actualitate 5 Aprilie 2020 | 07:43

CALENDAR ORTODOX / 5 aprilie: Sfinții Mucenici Teodul și Agatopod

 

Sfinții Mucenici Teodul și Agatopod sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox la data de 5 aprilie.

Amândoi sfinții au trăit în vremea împăraților Dioclețian (284-305) și Maximian (286-305). Agatopod era diacon și se afla la vârsta senectuții iar Teodul avea slujba de lector. Amândoi slujeau în Biserica din Tesalonic, când Dioclețian și Maximian au poruncit cea mai dureroasă persecuție din istoria creștinismului.

În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor au fost prinși și aduși la judecată înaintea guvernatorului cetății, Faustin. Ei au fost obligați să se închine idolilor. Cei care nu făceau acești lucru erau martirizați. Astfel, Agatopod și Teodul s-au înfățișat înaintea lui Faustin, guvernatorul Tesalonicului și au mărturisit că sunt creștini.

Nu și-au lepădat credința nici în urma amenințărilor nici a cuvintelor amăgitoare și au fost aruncați în temniță la un loc cu răufăcătorii. După ce au mai fost scoși de două ori la judecată, timp în care și-au mărturisit cu tărie credința, au fost aruncați în mare cu pietre grele legate de grumaz. Valurile le-au scos trupurile la mal, iar averile lor au fost împărțite văduvelor și săracilor, după cum hotărâseră înainte de sfârșitul lor martiric.
Canon de rugăciune către Sfinții Mucenici Teodul și Agatopod
Troparul Sfinților Mucenici Teodul și Agatopod, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roșii...

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Dumnezeiască cunună a muceniciei încununându-vă, v-ați luminat cu podoaba cugetului și stați înaintea Stăpânului, rugându-vă pentru noi, marilor mucenici, preaînfrumusețați.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Înfrumusețat unindu-vă cu Dumnezeu, înțelepților, prin dreapta credință, v-ați depărtat de răutatea cea fără de podoabă și bucurându-vă v-ați numărat cu cetele purtătorilor de chinuri.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Umplându-vă de apele Duhului Celui Făcător de viață, pe cei ce erau topiți de zăduful neînțe­legerii, i-ați adăpat cu lucrarea cea bună, sfinților, supunându-vă Poruncilor celor Dumnezeiești.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Mântuitorul și Atotfăcătorul Domnul L-ai purtat în pântece, pe care Sfântul Agatopod, împreună cu Măritul Mucenic Teodul, L-au mărturisit a fi Adevărat Dumnezeu și Om, Fecioară Maică, Preacurată.

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veselește de Tine...

Stih: Sfinte Mucenice Teodul, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu împletirile cuvintelor Tale împiedicându-se vrăjmașul, a căzut și arătat s-a înfruntat, mucenice, purtătorule de chinuri, Sfinte Mucenice Teodul.

Stih: Sfinte Mucenice Agatopod, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-ți sufletul cu dragostea cea către Dumnezeu, Mucenice Agatopod, ai arătat că toată puterea vrăjmașului este fără de tărie.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Izvorând tămăduiri credincioșilor din râurile cele pururea curgătoare, prin Dumnezeiască putere uscați izvorul patimilor, măriților.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Mântuitorul, Cel Ce a izbăvit pe oameni din robia vrăjmașului, îmbrăcat în trupul nostru L-ai născut, Preacurată Fecioară.

Irmosul:

Se veselește de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu ești Puterea mea și Scăparea și Întărirea mea, Doamne.

Cântarea a 4-a. Irmos: Ridicat pe Cruce văzându-Te...

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind cu strălucirile muceniciei ca niște luminători prealuminați, toată plinirea lumii luminați, cinstiților mucenici, întunecând cugetul cel rău al înșelăciunii.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De însoțirea cea Dumnezeiască și bine cugetătoare, care a primit cununa muceniciei, îngerii s-au mirat și oamenii au lăudat vitejia răbdărilor de chinuri.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Sfântul Mucenic Teodul bucurându-se a strigat: Doamne, merg în calea mărtu­risirii Tale și bogat mă îndulcesc de strălucirea Ta împreună cu Sfântul Agatopod cel tare.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Propovăduind Întruparea Stăpâ­nului, Care a Strălucit din pântecele tău, Născătoare de Dumnezeu, bucurându-se, măriții mucenici au băut băutura cea mântuitoare a muceniciei.

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu, Doamne al meu...

Stih: Sfinte Mucenice Agatopod, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai arătat întărite picioarele tole, spre îndreptarea mucenicei celei cinstite și ai împiedicat pe vrăjmași, Prealăudate Mucenice Agatopod.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Câștigând în inimă Apa Vieții Cea Curgătoare, prin apă ați primit lăudat sfârșit, purtătorilor de chinuri.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Aruncându-vă în adâncimea mării și omorându-vă de voie, ați secat curgerea valurilor celor idolești, răbdătorilor de chinuri.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Maica lui Dumnezeu, care ai născut pe Cuvântul Cel Preabun și Preafericit, tămăduiește întristările sufletului meu.

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi ție cu glas...

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Umplându-vă de apele cele izvorâtoare de viață, prin înecarea în ape ați primit sfârșit vrednic de laudă, întru care ați înecat răutățile celui potrivnic.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind păziți cu harul și cu Puterea lui Dumnezeu, nu v-ați schimbata jertfi idolilor, ci ca o jertfă curată v-ați adus Stăpânului.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Armele vrăjmașului au slăbit întru voi, căci săgețile cele ascuțite ale bărbăției voastre cu vitejie ați înfipt în inima lui, pătimitorilor.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tămăduiește patimile sufletului meu, Preacurată, Ceea ce ai născut Izvorul nepătimirii și potolește tulburarea celui ce neîncetat tulbură inima mea, Preacurată Fecioară.

Irmosul:

Jertfi-voi Ție cu glas de laudă, Doamne, strigă către Tine Biserica cea curățită de sângele demonilor, cu Sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

Cântarea a 7-a. Irmos: În cuptorul persienesc...

Stih: Sfinte Mucenice Agatopod, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin cuget Dumnezeiesc îmbrăcându-te în haina preoției, cu strălucirea muce­niciei, arătare prealuminoasă ai făcut și acum bucurându-te stai înaintea Cuvântului, Sfinte Mucenice Agato­pod, strigând: Binecuvântat eștiîn Biserica Slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Mucenice Agatopod, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobindu-te cu slujba mucenicului celui dintâi, te-ai învrednicit a sluji Cuvântului, Celui Ce S-a jertfit pentru noi, Fericite Mucenice Agatopod, strigând: Binecuvântat ești în Biserica Slavei Tale, Doamne.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cugetând una cu un gând, o ispită a morții pentru Hristos ați suferit, vrednicilor de minune, strigând: Binecuvântat ești în Biserica Slavei Tale, Doamne.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce cu bunătatea a acoperit cerul, aflându-te pe tine Preaînfrumusețată cu lumina virtuților, Preacurată, S-a Sălășluit întru tine și a îndumnezeit firea omenească.

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-și...

Stih: Sfinte Mucenice Teodul, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvintele tale întunecând înșelăciunea, Înțelepte Mucenice Teodul și fiind luminat cu înțelepciunea harului ai strălucit și înaintea divanului ai glăsuit dreapta credință și ai astupat gurile celor rău credincioși, strigând: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Adâncul mării nicicum n-a putut ascunde trupurile voastre, Sfinților Mucenici Teodul și Agatopod, ci prin lucrare Dumne­zeiască la uscat le scoate pe ele nestricate, izvorând minunate minuni nouă celor ce strigăm: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Mucenice Teodul, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul robindu-te Celui Ce s-a arătat pentru tine în chip de rob și după moarte împlinind, ca un bine înțelept rob al Domnului, punerea Legii Stăpânului, te arăți făcând ajutorare săracilor și văduvelor, Preafericite Mucenice Teodul.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe SfântulDuh, Domnul.

Scutecele voastre și rănile și luptele le cinstește Tesalonicul, că într-însul arătându-vă crescuți, într-însul cu adevărat și ca niște pătimitori ați primit fericitul sfârșit și acum cinstiților, luminați Biserica celor întâi-născuți.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Neschimbând firea Hristos, cu totul s-a îmbrăcat în Om din tine, Stăpână, Ceea ce ești cu dar Dăruită, a Cărui Patimă Sfinții Mucenici Teodul și Agatopod vitejește închipuind-o, strigau: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L pe Dânsul întru toți vecii.

Mâinile întinându-și Daniel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat; și puterea focului au stins, cu virtutea încingându-se, tinerii cei iubitori de dreapta credință, strigând: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos, Piatra Cea Netăiată...

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Iată acum ce este bun, sau ce este frumos, au strigat răbdătorii de chinuri, decât a locui în cetatea Dumnezeului Celui Viu; păzind legătura dreptei credințe nedezlegată până la moarte.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe niște pătimitori, cei ce v-ați săvârșit curgerea mărtu­risirii, v-au primit pe voi cetele adunărilor celor de sus, încununându-vă cu cununi neveștejite, prealăudaților.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Vestitul Tesalonic astăzi luminat cu înaltă propovăduire prăznuiește, chemând pe fiecare cetate sau oraș, întru pomenirea voastră, o Sfinților Mucenici Agatopod și Teodul.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Ca niște răbdători de chinuri luminat v-ați ridicat către Slava Cea de Negrăit, de care, ca cei ce aveți îndrăznire, rugați-vă, prea­cinstiților, să se învrednicească și cei ce pururea cu credință săvârșesc sfântă pomenirea voastră.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe mine cel ce zac în întunericul necunoștinței, cu lumina îndură­rilor tale luminează-mă tu, Ceea ce ai născut pe Dătătorul de lumină, pe Mântuitorul și Domnul, Cel Ce încununează pe Sfinți.

Irmosul:

Hristos, Piatra Cea Netăiată de mână, Cea din capul unghiului, din tine, Muntele cel Netăiat, s-a tăiat, Fecioară, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu te mărim.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul...

Făcându-vă frați dupăharul Duhului și de un obicei în dreapta credință, Sfinților, cu adevărat cu mari numiri petrecând viața în rugăciuni și în înfrânări, ați tras popoare la Dumnezeiasca cunoștință. Pentru aceasta ca niște viteji ostași bărbătește ați biruit înșelăciunea și după Lege pătimind, ați câștigat cununi. Rugați-vă lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea voastră.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul...

Pe Înțelepciunea și Cuvântul în pântecele tău zămislindu-L, fără ardere, Maica lui Dumnezeu, lumii ai născut pe Cel Ce ține lumea și în brațe ai avut pe Cel Ce cuprinde toate, pe Dătătorul de hrană al tuturor și Făcătorul făpturii. Pentru aceasta te rog pe tine, Preasfântă Fecioară și cu credință te măresc, ca să mământuiesc eu de greșeli, când va fi să stau înaintea feței Ziditorului meu, Stăpână Fecioară, Curată, al tău ajutor atunci să-mi dăruiești, că poți câte le voiești.

SEDELNA Sfintei Cruci și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înțelepciunea și Cuvântul...

Pe Mielușelul și Păstorul și Mântuitorul, Mielușeaua văzându-L pe Cruce, a glăsuit lăcri­mând și cu amar a strigat: lumea se bucură luând mântuire, iar lăuntrul meu se aprinde văzând Răstignirea, pe care o rabzi pentru milostivirea milei. Către care să strigăm cu credință: milostivește-te spre noi, Fecioară și dăruiește iertare de greșeli celor ce se închină Patimilor Lui.
 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus