Timpul.md

Social 2 Decembrie 2013 | 06:53

SFATUL AVOCATULUI: Obţinerea unei autorizaţii de construcţii

Doriţi să construiţi un imobil sau să reconstruiţi unul existent, însă gândul la procedura de obţinere a unei autorizaţii de construire vă descurajează?

Nu ar fi cazul pe motiv că în prezent există un cadru normativ care asigură o procedură eficientă şi clară în privinţa obţinerii actelor pentru autorizarea unei construcţii.

În primul rând, solicitaţi de la autorităţile publice locale unde se află terenul destinat construcţiei, certificatul de urbanism pentru proiectare. Prin acest act, ce poartă un caracter informativ-reglementar, primăria stabileşte regimul juridic, economic, tehnic şi arhitectural-urbanistic de exploatare a terenului şi construcţiilor pentru care a fost solicitat.

După obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectare urmează să vă adresaţi către autoritatea publică locală, în persoană, prin scrisoare recomandată cu aviz de recepţie sau prin poşta electronică sub formă de document electronic cu semnătură digitală, o cerere privind eliberarea autorizaţiei de construcţie având modelul stabilit de această autoritate.

La cerere urmează să anexaţi extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral teritorial, cu anexarea planului cadastral şi/sau a planului imobilului, certificatul de urbanism pentru proiectare, extrasul din documentaţia de proiect în volum de memoriu explicativ, plan general (plan de situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării  lucrărilor de construcţie, avizate de către arhitectul-şef, avizele de verificare a documentaţiei de proiect (compartimentele: plan general, arhitectură, rezistenţă) sau raportul unic de verificare a documentaţiei de proiect, buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică), contractul  privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant  (beneficiar) şi proiectant, certificatul de descărcare de sarcina arheologică, în cazul terenurilor cu patrimoniu arheologic.

Dacă imobilul construit sau reconstruit implică o intervenţie în monumentele de istorie, artă şi arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor R. Moldova ocrotite de stat, va fi necesar şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice de pe lângă Ministerul Culturii privind avizarea pozitivă a proiectului. Lista actelor enumerate mai sus este exhaustivă, prin urmare, solicitarea unor acte suplimentare este ilegală.

Autorizaţia de construire se emite în cel mult zece zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Dacă acest termen nu este respectat şi nu aţi fost informat despre refuzul eliberării autorizaţiei de construire, ea se consideră eliberată, iar lucrările de construcţie pot demara cu condiţia înştiinţării autorităţii competente să emită autorizaţie şi Inspecţiei de Stat în Construcţii. După care autorităţile publice locale vor fi obligate să elibereze autorizaţia de construcţie în termen de trei zile de la data primirii notificării privind demararea lucrărilor de construcţie.

Este important ca actele depuse în faţa autorităților competente să fie confirmate ca fiind recepţionate din simplu motiv că de la momentul recepţionării tuturor actelor necesare termenul de eliberare a autorizaţiei curge în favoarea solicitantului. Astfel, veţi deţine un instrument de monitorizare şi veţi avea dreptul de a solicita autorităţilor competente să execute obligaţiile privind eliberarea autorizaţiei de construcție şi a certificatului de urbanism în termenul stabilit de lege.

Refuzul neîntemeiat de a elibera certificatul de urbanism sau autorizaţia de construire poate fi contestat în instanţa de judecată, în procedura contenciosului administrativ. Aici va fi important să respectaţi procedura prealabilă de soluţionare a litigiului prin adresarea unei cereri prealabile către autoritatea în cauză. Dar această procedură va fi subiectul unei ediţii viitoare.

Inna Soţchi,
avocat
inna.sotchi @ htp.md

Rubrică realizată cu sprijinul
Biroului Asociat de Avocaţi „Hanganu Tănase şi Partenerii”. 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus