Timpul.md

Economie 12 Iunie 2017 | 12:27

Un nou dosar legat de fraudele de la Banca de Economii a fost trimis în judecată

Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­ru­pţie a fina­li­zat urmă­ri­rea pena­lă şi a tri­mis în jude­ca­tă al unspre­ze­ce­lea dosar de acu­za­re a 5 foş­ti mem­bri ai Comi­te­tu­lui de cre­di­ta­re ai BC „Ban­ca de Eco­no­mii” SA pen­tru încăl­ca­rea regu­li­lor de cre­di­ta­re cu cau­za­rea insti­tu­ţi­ei finan­ci­a­re a dau­ne­lor în pro­porţii deo­se­bit de mari, se spu­ne într-un comu­ni­cat al pro­cu­ra­tu­rii.

Din mate­ri­a­le­le acu­mu­la­te de pro­cu­ro­ri în cadrul dosa­ru­lui reie­se că, în inter­va­lul ani­lor 2010-2011, fos­tul preşe­din­te, în copar­ti­ci­pa­re cu alţi patru mem­bri ai Comi­te­tu­lui de Cre­di­ta­re al BEM, au acor­dat cre­di­te neper­for­man­te pen­tru patru fir­me în sumă de 197 mili­oa­ne lei. Deşi, potri­vit legi­sla­ţi­ei, inter­venţia Comi­te­tu­lui de Cre­di­ta­re se impu­nea şi acor­da­rea cre­di­te­lor urma a fi sto­pa­tă cu recu­pe­ra­rea ime­di­ată a mij­loa­ce­lor finan­ci­a­re acor­da­te, incul­pa­ţii nu au între­prins acţiu­ni în acest sens, pre­ju­di­ci­ind insti­tu­ţia ban­ca­ră în pro­porţii deo­se­bit de mari.

În total, Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­ru­pţie a expe­di­at în instanţa de jude­ca­tă 11 cau­ze pena­le de învi­nu­i­re a incul­pa­ţi­lor de comi­te­rea mai mul­tor epi­soa­de de acor­da­re a cre­di­te­lor neper­for­man­te din sur­se­le BEM. Actu­al­men­te, fos­tul preşe­din­te al Comi­te­tu­lui de Cre­di­ta­re al BEM se află în arest pre­ven­tiv, iar com­pli­cii săi sunt cer­ce­ta­ţi în sta­re de liber­ta­te.

În sco­pul recu­pe­ră­rii pre­ju­di­ci­u­lui cau­zat Băn­cii de Eco­no­mii au fost apli­ca­te mai mul­te seches­tre, inclu­siv asu­pra bunu­ri­lor ce apa­rţin cu drept de pro­pri­e­ta­te învi­nui­ţi­lor, se mai spu­ne în comu­ni­ca­tul pro­cu­ra­tu­rii.

Pen­tru comi­te­rea infra­cţiu­nii res­pec­ti­ve legi­sla­ţia pre­ve­de amen­dă sau închi­soa­re de pînă la 7 ani, în ambe­le cazu­ri cu pri­va­rea de drep­tul de a ocu­pa anu­mi­te fun­cţii sau de a exer­ci­ta o anu­mi­tă acti­vi­ta­te pe un ter­men de pînă la 5 ani.

De ase­me­nea, pro­cu­ro­rii anun­ță că urmă­ri­rea pena­lă pe alte epi­soa­de ce vizea­ză acor­da­rea, în dife­ri­te peri­oa­de, a cre­di­te­lor neper­for­man­te de către Ban­ca de Eco­no­mii este în desfă­şu­ra­re.

ZdG.md

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus